Pajottenland.be
Proef al het lekkers Toerisme Pajottenland en Zennevallei Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei Pajottenland+
 

Doelstellingen en acties

A. De landelijke economie versterken:  '.....waar onze mensen beter van worden'

 

Maatregelen en acties voor de toekomst:

 • Versterken van en inspelen op de uitgesproken streekidentiteit van het Pajottenland
 • Actief uitwerken van 'regional branding' binnen een expliciet gemaakte toekomstvisie 2020 met sterke streekeigens bakens (Gaasbeek, De Cam, Terrijst, Galmaarden, Zepposmolen, Provinciaal Proefcentrum Pamel,...). Deze actiever in beeld brengen en met elkaar verbinden ineen expliciet identiteitsbeeld van het Pajottenland (met een label, slogan, herkenbare huisstijl,...)
 • Uitwerken van een concrete, breed gedragen en verspreide toekomstvisie voor een duurzaam Pajottenland op economisch, ecologisch en sociaal vlak
 • Aanmoedigen en ondersteunen van landelijk ondernemen met duidelijke afstemming van specifieke sterkten van het Pajotse platteland (landschap, landelijkheid, rust,...) op concrete behoeften van ‘klanten’
 • Behoefteanalyse en planning voor uitbouw van verblijfsaccomodatie, afgestemd op potentiële gebruikers en hun specifieke hedendaagse verwachtingen inzake comfort en faciliteiten
 • Uitbouwen info-campagne voor potentiële starters
 • Verdere uitbouw van zacht-recreatieve infrastructuur in specifieke interactie met lokale horeca
 • Behoefteanalyse en experimenten met korte-afstand-winkelen zoals buurtwinkels, winkelbus, groentenabonnementen
 • Verkenning en experimenteren met KMO-bedrijfsvoering in leegstaande gebouwen en hoeves
 • Plattelandsondernemers vorming aanbieden binnen het kader van een professioneel netwerk
 • Verder uitbouwen van duurzame familiale landbouw door verbreding van het typische activiteitenpakket en nadrukkelijk gesteund op regionale samenwerking met gemeenten en de diverse gebruikers van het buitengebied en de nabijgelegen steden
 • Analyse van verbredingskansen via groene energie, natuurbeheer en –behoud, groene zorg en agrodiensten
 • Optimaliseren en uitbreden korte keten-afzet van landbouwproducten naar consuementen via buurtwinkels en boerenmarkten, diversificatie en assortimentering van het aanbod en actieve promotiecampagnes
 • De band tussen boer en burger versterken door educatieve projecten, plattelandsbeleving en arrangementen op de boerderij
 • Actief aanmoedigen en begeleiden van samenwerkingsinitiatieven van landbouw met gemeenten, NGO's, bedrijfswereld en particulieren
 • Verruimen van de kansen voor sociale economie als effectief instrument in de strijd tegen plattelandsarmoede
 • In kaart brengen van plattelandsarmoede op basis van beschikbare gerelateerde data en van kennis binnen netwerken van diverse sociale actoren en organisaties
 • Inspelen op de actuele opportuniteit in verband met klimaat en energie
 • Actieve oproep en ondersteuning voor alternatieve intiatieven in verband met sociale economie
 • Analyse van mogelijkheden voor de regio om alternatieve vormen van energie-opwekking en uit te baten
 • Ondersteunen van praktijkschaal- experimenten met betrekking tot hernieuwbare energie (wind, zon, biomassa, ...), in het bijzonder deze op basis van diverse vormen van samenwerking 

B. Wonen en verblijven in een sterke regio:   '.... waar mensen een (t)huis vinden'

 

De maatregelen en acties voor de toekomst:

 • Initiatieven ondersteunen die meer mensen toelaten om comfortabel en betaalbaar te wonen in het Pajottenland
 • Prospecteren van mogelijkheden en bereidheid van particulieren om te investeren in woningbouw
 • Verkennen van kansen om via 'alternatieve' of 'bijkomende' bewoning,  dorpskernbeleid te versterken
 • Intergemeentelijk samenwerken rond de afwerking van structuurplannen
 • Evaluatie en resulterend aanvullende initiatieven voor de woonwinkel en het woonoverleg
 • Een actief beleid en actie voeren voor woon- en zorgfaciliteiten voor ouderen in een steeds meer vergrijzende samenleving
 • Onderbouwen van planningen voor rusthuizen, serviceflats en thuiszorg
 • Vernieuwende, alternatieve woon- en zorgfuncties kansen bieden door een expliciete aandacht in gemeentelijk beleid en actie in samenwerking met welzijnsverantwoordelijken en organisaties
 • In het kader van huisvesting, plattelandsarmoede en thuiszorg: sensibiliseren, inventariseren maar vooral ontwikkelen van maatregelen om zorgbehoevenden, kansengroepen, mindervaliden in hun vertrouwde milieu zo lang mogelijk te kunnen laten wonen
 • Lokale identiteit van de streek expliciet inzetten in het kader van het woon- en leefbeleid
 • Gecoördineerde planning en actie inzake behoud, de bescherming en de herbestemming van landelijk bouwkundig erfgoed
 • Eigenheid van de streek inzetten als instrument om integratie te bevorderen
 • Meer beschikbare (open) ruimten ontsluiten en beter uitbouwen als publieke ontmoetingsruimten ter bevordering van de sociale cohesie
 • Uitbouw van de nodig effectieve instrumenten zoals uitbouw van 'ontmoetingslocaties', met aansluitend acties om de dorpscohesie te bevorderen, en dit gaande tot regiocohesie
 • Mobiliteit en ontsluiting van de regio optimaliseren en anders bekijken waar nodig
 • Analyse en monitoring van de lokale problemen van ontsluiting en mobiliteit: zowel binnen de regio als van de regio naar buiten en omgekeerd (werken in Brussel, ziekenhuis in Asse, Halle,...)
 • Waar nodig actie tot optimalisatie van bestaande mogelijkheden van openbaar vervoer
 • Inschatting van de mogelijkheden tot beperking van woon werk -verplaatsingen door lokale  'alternatieve' tewerkstelling (thuiswerken, satellietkantoren....) en door vermindering van 'shop-verkeer' t.g.v. lokale korte-keten-afzet en buurtwinkels

C. De landelijke regio een blijvend karakter bezorgen:  '... waar mensen zich Pajot voelen'

 

De maatregelen en acties voor de toekomst:

 • Hét basiskapitaal van het Pajotse platteland behouden en waar nodig versterken
 • Werken aan bewustwording en ondersteuning van acties ter bevordering van de troeven van de regio: landschap, water, stilte, hoeve- en streekproducten,  plattelands- en volkscultuur, streektaal en gebruiken, landelijk en agrarisch erfgoed,...
 • Uitdragen van de kenmerkende aspecten van de Pajotse streekidentiteit (bijvoorbeeld een dag of weekend van het Pajottenland, professionele publicaties naar breed publiek, ondersteuning en ruime bekendmaking van typische volkstradities en feesten, label en huisstijl)
 • Het typische Pajotse landschap behouden, beheren en op professionele wijze ter beschikking stellen
 • Inspanningen rond landschapsonderhoud bundelen, onder meer enten op het utilitair gebruik van het platteland, ook voor recreatie
 • Verder werken aan wandel en fietsknooppuntennetwerken die aangeboden diensten bundelen met deze voor mountainbike, paarden, nordic walking, genieten, gastronomie
 • Natuur en landschap versterken als troef voor meerdaagse verblijfsarrangementen