Pajottenland.be
Proef al het lekkers Toerisme Pajottenland en Zennevallei Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei Pajottenland+
 

Wat is Leader?

Het communautaire initiatief voor plattelandsontwikkeling Leader
(2014 - 2020)

Op 13 februari 2015 heeft de Europese Commissie het Vlaams Programma voor Plattelandsontwikkeling 2014-2020 (PDPO III) goedgekeurd. Hiermee kan na ruim drie jaar voorbereiding van start gegaan worden met een hele waaier maatregelen die de Vlaamse land- en tuinbouwsector en het Vlaamse platteland moeten versterken. Het PDPO III-programma zet in op vier strategische thema’s, namelijk:

  • jonge landbouwers en de toekomst van de Vlaamse landbouwsector;
  • innovatie en opleiding;
  • het verhogen van de weerbaarheid en verduurzaming van de landbouwsector, zowel economisch als ecologisch;
  • het versterken van de vitaliteit van het platteland door een kwalitatieve inbedding van de sterk evoluerende Vlaamse landbouwsector.

Onder het vierde strategische thema hoort Leader thuis. Leader, een afkorting voor Liaisons Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale, is dus een Europees initiatief voor plattelandsontwikkeling.

 

Het werd in de jaren negentig door Europa in het leven geroepen als antwoord op de specifieke problemen waarmee plattelandsregio's te kampen hebben. Leader wil het lokaal economisch en maatschappelijk weefsel op het platteland versterken en bijdragen tot een versterking van de territoriale verbondenheid, een diversificatie van de plattelandseconomie en een verbetering van de leefkwaliteit. Leader geeft een regio de kans om vernieuwende oplossingen uit te werken, op maat van het eigen gebied.

 

Een Plaatselijke Groep (PG), waarin publieke en private actoren uit verschillende sociaaleconomische sectoren en verenigingen samenwerken, neemt het voortouw door een integrale en gebiedsgerichte visie op langere termijn uit te tekenen. Met de nodige financiële middelen kan de groep die visie uitvoeren door projecten van plaatselijke actoren te ondersteunen. Aandacht gaat daarbij uit naar vernieuwende ideeën en sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden, die zowel binnen als buiten het gebied als voorbeeld kunnen dienen.

 

Om de kennisuitwisseling tussen Leadergebieden te ondersteunen, is een ruraal netwerk opgericht, zowel op Vlaams als op Europees niveau. Ook krijgen de PG's de kans om samenwerkingsprojecten op te starten met andere plattelandsgebieden, zowel in binnen- als buitenland.

 

Tot de programmaperiode 2007-2013 was Leader een apart Europees initiatief. Nu maakt het dus deel uit van het Europese landbouw- en plattelandsbeleid en dus van het Vlaamse Programmeringdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO).

 

Leaderthema’s voor het Pajottenland

Elk Vlaams kandidaat-Leadergebied heeft een lokale ontwikkelingsstrategie (LOS) uitgeschreven. Twaalf regio’s hebben die oefening gemaakt en hun LOS is goedgekeurd. Leadergebied Pajottenland koos de volgende drie thema’s om de komende jaren projecten rond uit te werken:

-       duurzame energie en klimaatadaptatie

-       promotie en profilering streekidentiteit

-       leefbare dorpen

 

De nadruk ligt op een gebiedsgerichte, coherente en innoverende aanpak.

 

Twaalf Vlaamse plattelandsgebieden als Leadergebieden erkend

Bij het afsluiten van de oproep voor Leadergebieden, eind 2014, hadden twaalf kandidaten zich gemeld. De respectievelijke provinciale managementcomités (PMC's) keurden alle ingediende strategieën goed. Met de selectie en bekrachtiging door de Vlaamse overheid wordt de lokale ontwikkelingsstrategie goedgekeurd, de gebiedsafbakening vastgelegd en een budget, met Europese, Vlaamse en provinciale middelen, toegekend.

 

Volgende twaalf gebieden zijn op basis van de ingediende ontwikkelingsstrategie als Leadergebied geselecteerd:

 

Antwerpen:
- MarkAante Kempen 
- Kempen Oost

- Kempen Zuid                
                            
Limburg:                   
- Haspengouw
- Kempen-Maasland

 

Oost-Vlaanderen:      
- Meetjesland
- Vlaamse Ardennen

- Grensregio Waasland

 

Vlaams-Brabant:       
- Hageland
- Pajottenland

 

West-Vlaanderen:      
- Midden-West-Vlaanderen
- Westhoek

 

Voor de uitvoering van de lokale ontwikkelingsstrategie en het beheer van de middelen is de PG verantwoordelijk. De PG bepaalt zelf de procedure voor indiening en goedkeuring van projecten in het kader van de ontwikkelingsstrategie. Het is dus aan de Plaatselijke Groepen om de vele plannen en ideeën om te zetten in realisaties op het plattelandsterrein.

 

Meer info vind je op www.ruraalnetwerk.be