Pajottenland.be
Proef al het lekkers Toerisme Pajottenland en Zennevallei Regionaal landschap Pajottenland en Zennevallei Pajottenland+
 

Leader 2007 - 2013

Het communautaire initiatief voor plattelandsontwikkeling Leader
(2007 - 2013)

Leader, een afkorting voor Liaisons Entre Actions de Développement de l'Economie Rurale, is een Europees initiatief voor plattelandsontwikkeling.

 

Het werd in de jaren negentig door Europa in het leven geroepen als antwoord op de specifieke problemen waarmee plattelandsregio's te kampen hebben. Leader wil het lokaal economisch en maatschappelijk weefsel op het platteland versterken en bijdragen tot een versterking van de territoriale verbondenheid, een diversificatie van de plattelandseconomie en een verbetering van de leefkwaliteit. Leader geeft een regio de kans om vernieuwende oplossingen uit te werken, op maat van het eigen gebied.

 

Een Plaatselijke Groep (PG), waarin publieke en private actoren uit verschillende sociaaleconomische sectoren en verenigingen samenwerken, neemt het voortouw door een integrale en gebiedsgerichte visie op langere termijn uit te tekenen. Met de nodige financiële middelen kan de groep die visie uitvoeren door projecten van plaatselijke actoren te ondersteunen. Aandacht gaat daarbij uit naar vernieuwende ideeën en sectoroverschrijdende samenwerkingsverbanden, die zowel binnen als buiten het gebied als voorbeeld kunnen dienen.

 

Om de kennisuitwisseling tussen Leadergebieden te ondersteunen, is een ruraal netwerk opgericht, zowel op Vlaams als op Europees niveau. Ook krijgen de PG's de kans om samenwerkingsprojecten op te starten met andere plattelandsgebieden, zowel in binnen- als buitenland.

 

Tot de huidige programmaperiode 2007 - 2013 was Leader een apart Europees initiatief. Nu maakt het, naast de verbetering van het concurrentievermogen van land- en bosbouw (As 1), het verbeteren van het plattelandsmilieu (As 2) en het verhogen van de leefkwaliteit op het platteland en diversificatie van de plattelandseconomie (As 3), als As 4 deel uit van het plattelandsbeleid in het kader van het Europese landbouw- en plattelandsbeleid en dus van het Vlaamse Programmeringdocument voor Plattelandsontwikkeling (PDPO). Vlaanderen koos ervoor om Leader in te zetten ter verbetering van de leefkwaliteit op het platteland en voor de diversificatie van de plattelandseconomie.

 

De doelstellingen van Leader
- Het bevorderen van de leefkwaliteit op het platteland
- De diversificatie van de plattelandseconomie

 

De nadruk ligt op een gebiedsgerichte, coherente en innoverende aanpak.


Tien Vlaamse plattelandsgebieden als Leadergebieden erkend

Binnen As 4 werd halfweg 2007 een provinciale oproep tot het indienen van ontwikkelingsstrategieën vanuit plattelandsgebieden gelanceerd. Om in aanmerking te komen moeten kandidaat-Plaatselijke Groepen aan een aantal voorwaarden voldoen: zo moet het gebied coherent en voldoende ruraal zijn, het moet ook groot genoeg zijn, de Plaatselijke Groep moet voor minstens de helft uit private actoren bestaan en ze moet een integrale strategie uitwerken voor de duurzame ontwikkeling van hun gebied.

 

Bij het afsluiten van de oproep, eind 2007, hadden tien kandidaten zich gemeld. De respectievelijke PMC's keurden alle ingediende strategieën goed. Die beslissing werd zowel door de provinciale deputaties als door de Vlaamse Regering bekrachtigd. Met de selectie en bekrachtiging wordt de lokale ontwikkelingsstrategie goedgekeurd, de gebiedsafbakening vastgelegd en een budget, bestaande uit Europese, Vlaamse en provinciale middelen, toegekend.

 

Volgende tien gebieden zijn op basis van de ingediende ontwikkelingsstrategie als Leadergebied geselecteerd:

 

Antwerpen:
- MarkAante Kempen 
- Regio Midden-Kempen Beweegt                
                            
Limburg:                   
- Haspengouw
- Kempen-Maasland

 

Oost-Vlaanderen:      
- Meetjesland, Leie & Schelde
- Vlaamse Ardennen

 

Vlaams-Brabant:       
- Hageland
- Pajottenland

 

West-Vlaanderen:      
- Tielts Plateau
- Westhoek

 

Voor de uitvoering van de lokale ontwikkelingsstrategie en het beheer van de middelen is de PG verantwoordelijk. De PG bepaalt zelf de procedure voor indiening en goedkeuring van projecten in het kader van de ontwikkelingsstrategie. Het is dus aan de Plaatselijke Groepen om de vele plannen en ideeën om te zetten in realisaties op het plattelandsterrein.

 

Meer info vind je op www.ruraalnetwerk.be